Официални правила за участие в игра „Снимай се с нас и спечели 300 лв.“

1. Организатор на Играта

Организатор на играта „Снимай се с нас и спечели 300 лв.“ („Играта“) е МДЦ Дентапрайм Сити ЕООД.

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 29.4.2021 до 31.5.2021 г., включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е МДЦ Дентапрайм Сити ЕООД, ЕИК 204327802.

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта съгласно изискванията на т. 7 по-долу.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Служители на ДЕНТАПРАЙМ СИТИ нямат право да участват в Играта.

5. Прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.

6. Награда

Ваучер на стойност 300 лева, който може да се използва за закупуване на продукти и услуги, предлагани от Дентапрайм Сити. Ваучерът е валиден до 30.11.2021 г. и може да се използва във всеки един от кабинетите на Дентапрайм Сити. Ваучерът може да се използва от победителя или да бъде преотстъпен от него на трето лице. Ваучерът не може да бъде заменен за левовата си равностойност.

7. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

За да участва в Играта, Участникът трябва да:

7.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата FACEBOOK;

7.2. В срока на Играта да направи снимка, която да отговаря на следните условия:
– да бъде направена в кабинет на Дентапрайм Сити

– на снимката да се вижда участникът

7.3. В срока на Играта да изпрати тази снимка като лично съобщение по Messenger до Facebook профила на Дентапрайм Сити: https://www.facebook.com/dentaprime.city.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки Участник има правото да участва в Играта само по веднъж, със само една снимка.

7.4. Снимките, изпратени от участниците по Messenger, ще бъдат качвани в рамките на 24 часа от изпращането им в албум, специално създадаен за Играта в профила на Дентапрайм Сити във Facebook (https://www.facebook.com/dentaprime.city.)
7.5. Наградата печели Участникът, чиято снимка към 00:00 ч. на 01.06.2021 г. има най-много реакции (харесвания и т.н.) в албума, специално създадаен за Играта в профила на Дентапрайм Сити във Facebook (https://www.facebook.com/dentaprime.city.) 

7.6. Печелившият Участник ще бъде обявен на 01.06.2021г. на страницата https://www.facebook.com/dentaprime.city.

7.7. ДЕНТАПРАЙМ СИТИ ще се свърже с печелившия Участник на 01.06.2021 г. посредством лично съобщение в Messenger. Ако печелившият Участник не отговори или откаже наградата си, печели снимката със следващия най-висок брой реакции. 

8. Ограничения

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в платформата FACEBOOK. 

9. Обща информация за наградите и печелившите Участници

Наградата не може да бъда заменяна за пари в брой или за друга награда. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

10. Значение на действията по регистрация в Играта

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

10.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

10.2. Че отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

10.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

10.4. Че е съгласен снимката, с която се е включил в Играта, да бъде използвана от ДЕНТАПРАЙМ СИТИ с рекламна цел в социалните медии, Интернет като цяло, рекламни печатни материали и други онлайн и офлайн материали без ДЕНТАПРАЙМ СИТИ да дължи заплащане за това на Участника.

11. Лични данни

Чрез включването си в Играта по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

11.1. Че доброволно, за целите на участието си в Играта, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само: FACEBOOK профил, име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

11.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

11.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта и предоставянето на спечелената награда.

11.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на https://dentaprime-city.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni/.

11.6. Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес privacy@dentaprime.com.

  1. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците – те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на играта и предоставяне на спечелената награда и само за срока, който е необходим за това. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

13. Отговорност

13.1. Организаторът и лицата свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

13.2. Настоящите правила на Играта ще бъдат достъпни за целия срок на Играта на интернет адрес: https://dentaprime-city.com/.

14. Прекратяване на участието в Играта от страна на Участника

14.1. Всеки Участник в Играта може да изиска отстраняването (анулирането) на участието си във всеки един момент от нейното провеждане. За целта той трябва да изпрати лично съощение до профила на Дентапрайм Сити във Facebook (https://www.facebook.com/dentaprime.city)

14.2. Участвайки в тази Игра, Участниците приемат и се ангажират с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Настоящите официални правила за участие в Играта са изготвени и приети от Организатора.

МДЦ Дентапрайм Сити ЕООД